Personuppgifter som vi behandlar

Prestanda Företagsservice AB har fått i uppdrag att administrera din arbetsgivares lönehantering, bokföring och bokslut. De personuppgifter som vi behandlar så som personuppgiftsansvarig är uppgifter om namn, personnummer, adress, befattning, lön, skattetabell, arbetad tid, frånvaro, förmåner, utlägg och uppgifter om resor i tjänsten. Alla personuppgifter vi inhämtar om anställda erhåller vi via arbetsgivaren.

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att kunna utföra våra tjänster som bokföring och bokslut, upprätta lönespecifikationer och att kunna rapportera de uppgifterna till olika intressenter (se nedan).

Endast de personer som är involverade i uppdraget får komma åt personuppgifterna. Personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning så kallades personuppgiftbiträden.

Vi använder flera olika programvaruleverantörer som tillhandahåller redovisnings- och lönesystem. Syftet med behandlingen i de systemen är att utföra bokföring, upprätta bokslut samt löner.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av personuppgifter: arbetsgivare eller före detta arbetsgivare, skatteverket, försäkringskassan, försäkringsbolag, kronofogdemyndigheten, banker, fackförbund.

För att våra uppdragsgivare ska uppfylla Bokföringslagen sparas personuppgifterna som krävs enligt lagen i sju år. Personuppgifterna kan även sparas under en längre tid av säkerhetsskäl eller för att kunna fullfölja avtal.

För att uppfylla lagkrav, eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara personuppgifter under en längre tid än ovan beskrivet.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, samt under vissa förutsättningar, ha rätt att begära rättelse, begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot var behandling.

Om du skulle ha några synpunkter avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge dessa till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utöver tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

För att ändra dina personuppgifter ska du i första hand vända dig till vår uppdragsgivare (din arbetsgivare) som förmedlar den informationen till oss.

För mer information om GDPR, se Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Edison

https://edison.se/nyheter/nytt-fran-edison/2018/5/23/114529/dataskyddslagen-gdpr

 

Björn Lunden

https://www.blinfo.se/integritet